Kategoria: <span>Egzaminy</span>

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2016 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:


Treść zadania - bez analizy i odpowiedzi


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2017 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2017 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Maj 2017

Zadanie bez odpowiedzi i analizy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2018 - Arkusz zadań z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2018.

Poniżej odnośniki do zadań:

 

Egzamin gimnazjalny 2019 - Arkusz odpowiedzi z analizą

Już jestem w blokach startowych, aby wstawić analizę tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2019.

Poniżej pojawią się odnośniki do zadań:


Zadanie z analizą i odpowiedzią


Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2019 - Arkusz zadań z wynikami

Maj 2019

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2020 - Arkusze zadań z wynikami

Maj 2020

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 33

Zadanie 33 (0-4) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 33

2023

Zakład stolarski produkuje krzesła, które sprzedaje po 196 złotych za sztukę. Właściciel, na podstawie analizy rzeczywistych wpływów i wydatków, stwierdził, że:

  • przychód P (w złotych) ze sprzedaży x krzeseł można opisać funkcją P(x) = 196x
  • koszt K (w złotych) produkcji x krzeseł dziennie można opisać funkcją

K(x)=4x2+4x+240

Dziennie w zakładzie można wyprodukować co najwyżej 30 krzeseł.

Oblicz, ile krzeseł powinien dziennie sprzedawać zakład, aby zysk ze sprzedaży krzeseł wyprodukowanych przez ten zakład w ciągu jednego dnia był możliwie największy. Oblicz ten największy zysk.

Zapisz obliczenia.

Wskazówka: przyjmij, że zysk jest różnicą przychodu i kosztów.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 33"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 32

2023

Na diagramie przedstawiono rozkład wynagrodzenia brutto wszystkich stu pracowników pewnej firmy za styczeń 2023 roku.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Średnia wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników tej firmy za styczeń 2023 roku jest równa

A. 5690 zł

B. 5280 zł

C. 6257 zł

D. 5900 zł

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 31

2023

Ze zbioru pięciu liczb {1, 2, 3, 4, 5} losujemy bez zwracania kolejno dwa razy po jednej liczbie.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że obie wylosowane liczby są nieparzyste. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 31"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 30

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym cyfry się nie powtarzają, jest

A. 9⋅10⋅10⋅10⋅10

B. 9⋅9⋅9⋅9

C. 10⋅9⋅8⋅7

D. 9⋅9⋅8⋅7

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 30"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 29

2023

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą 6.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 28

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) punkt A=(−1, −4) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Punkt S=(2, 2) jest środkiem symetrii tego równoległoboku.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość przekątnej AC równoległoboku ABCD jest równa

A. √5

B. 2√5

C. 3√5

D. 6√5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 27

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) proste o równaniach:

  • y=\sqrt{3}x+6
  • y=-\sqrt{3}x+6
  • y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x+6

przecinają się w punktach, które są wierzchołkami trójkąta KLM.

Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Trójkąt KLM jest

A.równoramiennyponieważ1.oś Ox przechodzi przez jeden z wierzchołków tego trójkąta i środek jednego z boków tego trójkąta.
2.dwie z tych prostych są prostopadłe
B.prostokątny
3.oś Oy zawiera dwusieczną tego trójkąta.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 27"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 26

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) dany jest okrąg O o środku S=(−1, 2) i promieniu 3.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Okrąg O jest określony równaniem

A. (x-1)2+(y+2)2=9

B. (x-1)2+(y+2)2=3

C. (x+1)2+(y-2)2=9

D. (x+1)2+(y-2)2=3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 26"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 25

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) dane są prosta k o równaniu y=\frac{3}{4}x-\frac{7}{4} oraz punkt P=(12, −1).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prosta przechodząca przez punkt P i równoległa do prostej k ma równanie

A. y=-\frac{3}{4}x+8

B. y=\frac{3}{4}x-10

C. y=-\frac{4}{3}x-17

D. y=-\frac{4}{3}x+15

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 24

2023

Dany jest trapez równoramienny ABCD, w którym podstawa CD ma długość 6, ramię AD ma długość 4, a kąty BAD oraz ABC mają miarę 60° (zobacz rysunek).

Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 24"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 23

2023

W trójkącie ABC długość boku AC jest równa 3, a długość boku BC jest równa 4. Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Stosunek |AD|∶|DB| jest równy

A. 4:3

B. 4:7

C. 3:4

D. 3:7

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 23"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 22

2023

W okręgu O kąt środkowy β oraz kąt wpisany α są oparte na tym samym łuku. Kąt β ma miarę o 40° większą od kąta α.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta β jest równa

A. 40°

B. 80°

C. 100°

D. 120°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 22"

Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2023, zadanie 21

2023

Koło ma promień równy 3.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód wycinka tego koła o kącie środkowym 30° jest równy

A. \frac{3}{4}\pi

B. \frac{1}{2}\pi

C. \frac{3}{4}\pi+6

D. \frac{1}{2}\pi+6

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2022/2023 - Matura czerwiec (22.08.2023) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2023 p. podstawowy matematyka - z. 21"