Kategoria: <span>2018</span>

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2018 - Arkusz zadań z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2018.

Poniżej odnośniki do zadań:

 

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 34

Zadanie 34 (0-4) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

W trójkącie prostokątnym ACB przyprostokątna AC ma długość 5, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2. Oblicz pole trójkąta ACB.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 34"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 33

Zadanie 33 (0-4) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

Ze zbioru A={-3, -2, =1,1, 2, 3} losujemy liczbę a, natomiast ze zbioru B={ −1, 0, 1, 2} losujemy liczbę b. Te liczby są – odpowiednio – współczynnikiem kierunkowym i wyrazem wolnym funkcji liniowej f(x)=ax+b. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymana funkcja f jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 33"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-5) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ABCS krawędź podstawy ma długość a. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest dwa razy większe od pola jego podstawy. Oblicz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 32"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

Punkty A=(2, 4), B=(0, 0), C=(4, -2) są wierzchołkami trójkąta ABC. Punkt D jest środkiem boku AC tego trójkąta. Wyznacz równanie prostej BD.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 31"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

Dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n ≥1, jest równy 34, a suma jego ośmiu początkowych wyrazów jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 30"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi, to (a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})\geq 4

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 29"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

W równoległoboku ABCD punkt E jest środkiem boku BC. Z wierzchołka D poprowadzono prostą przecinającą bok BC w punkcie E. Proste AB i DE przecinają się w punkcie F (zobacz rysunek). Wykaż, że punkt B jest środkiem odcinka AF.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 28"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-2) - matura poziom podstawowy sierpień 2018

2015

Rozwiąż równanie (x3+27)(x2-16)=0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 27"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż nierówność x2+6x-16<0

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 26"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W grupie liczącej 29 uczniów (dziewcząt i chłopców) jest 15 chłopców. Z tej grupy trzeba wylosować jedną osobę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zostanie wylosowana dziewczyna jest równe

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Ocena65432
Liczba ocen23551

Mediana przedstawionego zestawu danych wynosi:

A. 3

B. 3,5

C. 4

D. 4,5

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 24"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

Punkt A=(−3,2) jest końcem odcinka AB, a punkt M=(4,1) jest środkiem tego odcinka. Długość odcinka AB jest równa:

A. 2\sqrt{5}

B. 4\sqrt{5}

C. 5\sqrt{2}

D. 10\sqrt{2}

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 21"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Proste o równaniach y=(3m-4)x+2 oraz y=(12-m)x+3m są równoległe, gdy

A. m=4

B. m=3

C. m=-4

D. m=-3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym samym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=114o. Wynika stąd, że:

Źródło: CKE, matura poziom podstawowy sierpień 2018

A. β=10o

B. β=38o

C. β=57o

D. β=76o

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Kąt α jest ostry i cos \alpha=\frac{3}{5}. Wtedy:

A. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{16}{15}

B. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{15}{16}

C. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{8}{15}

D. sin \alpha \cdot tg \alpha =\frac{6}{20}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2017/2018 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 16"