Tag: <span>matura 2015</span>

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

 

 

Zadanie na chwilę obecną niedostępne

 

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

 

Zadanie z analizą i odpowiedziąMatura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2(x-2)≤4(x-1)+1 jest

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 8"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Wartość wyrażenia (a+5)2 jest większa od wartości wyrażenia (a2+10a) o

A. 50

B. 10

C. 5

D. 25

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Analiza:

Odpowiedź:

A. 50

B. 10

C. 5

D. 25Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2022 - poziom podstawowy

2022

 

Zadanie z odpowiedzią bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2021 - poziom podstawowy

Maj 2021

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Wartość wyrażenia log_{5}0,04-\frac{1}{2}log_{25}5\cdot log_{25}1 jest równa

A. -3

B. -2\frac{1}{4}

C. -2

D. 0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 5"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 34

Zadanie 34 (0-5)

W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy (a1), (a3), (ak) ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 34"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-4)

Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16 . Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego cosinus jest równy [math]\frac{3}{5}[/math]. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy , a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy . Wyznacz ten ułamek.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 31"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

W układzie współrzędnych są dane punkty A=(-43,-12), B=(50,19). Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P. Oblicz pierwszą współrzędną punktu P.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura maj poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 30"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2)

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x+3 w przedziale <0, 4>.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-2)

Dany jest kwadrat ABCD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Punkty K i M są środkami odcinków – odpowiednio – AE i EC. Punkty L i N leżą na przekątnej BD tak, że i (zobacz rysunek). Wykaż, że stosunek pola czworokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy 1: 3.

Źródło: CKE matura podstawowa maj 2015

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-2)

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4x2-8xy+5y2≥0.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 27"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1)

Średnia arytmetyczna zestawu danych:

2, 4, 7, 8, 9

jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych:

2, 4, 7, 8, 9, x

Wynika stąd, że

A. x=0

B. x=3

C. x=5

D. x=6

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 24"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1)

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 23"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1)

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Objętość tego stożka jest równa

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 22"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym EFGHIJKL wierzchołki E, G, L połączono odcinkami (tak jak na rysunku).

Źródło: CKE matura poziom podstawowy maj 2015

Wskaż kąt między wysokością OL trójkąta EGL i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.

A. HOL

B. OGL

C. HLO

D. OHL

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Dane są punkty M=(-2, 1) i N=(-1, 3). Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

A. K'=(2, -3/2)

B. K'=(2, 3/2)

C. K'=(3/2, 2)

D. K'=(3/2, -2)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Proste o równaniach: y=2mx-m2-1oraz y=4m2x+m2+1 są prostopadłe dla

A. m=-½

B. m=½

C. m=1

D. m=2

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Prosta l o równaniu y=m2x+3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m-4)x-3. Zatem

A. m=2

B. m=-2

C. m=-2-2√2

D. m=2+2√2

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 18"