Tag: <span>matura maj 2024 poziom podstawowy</span>

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-4) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 31

2023

W schronisku dla zwierząt, na płaskiej powierzchni, należy zbudować ogrodzenie z siatki wydzielające trzy identyczne wybiegi o wspólnych ścianach wewnętrznych. Podstawą każdego z tych trzech wybiegów jest prostokąt (jak pokazano na rysunku). Do wykonania tego ogrodzenia należy zużyć 36 metrów bieżących siatki.

Schematyczny rysunek trzech wybiegów (widok z góry). Linią przerywaną zaznaczono siatkę.

Oblicz wymiary x oraz y jednego wybiegu, przy których suma pól podstaw tych trzech wybiegów będzie największa. W obliczeniach pomiń szerokość wejścia na każdy z wybiegów. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 31"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 30

2023

Dany jest pięcioelementowy zbiór K = {5, 6, 7, 8, 9}. Wylosowanie każdej liczby z tego zbioru jest jednakowo prawdopodobne. Ze zbioru K losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie i zapisujemy je w kolejności losowania.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 30"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 29

2023

Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej. Na osi poziomej podano oceny, które uzyskali uczniowie tej klasy, a na osi pionowej podano liczbę uczniów, którzy otrzymali daną ocenę.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Mediana ocen uzyskanych z tego sprawdzianu przez uczniów tej klasy jest równa

A. 4,5

B. 4

C. 3,5

D. 3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 28

2023

Średnia arytmetyczna trzech liczb: a, b, c, jest równa 9.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Średnia arytmetyczna sześciu liczb: a, a, b, b, c, c, jest równa

A. 9

B. 6

C. 4,5

D. 18

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 27

2023

Rozważamy wszystkie kody czterocyfrowe utworzone tylko z cyfr 1, 3, 6, 8, przy czym w każdym kodzie każda z tych cyfr występuje dokładnie jeden raz.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba wszystkich takich kodów jest równa

A. 4

B. 10

C. 24

D. 16

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 27"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 26

2023

Ostrosłup F1 jest podobny do ostrosłupa F2.
Objętość ostrosłupa F1 jest równa 64.
Objętość ostrosłupa F2 jest równa 512.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe.

Stosunek pola powierzchni całkowitej ostrosłupa F2 do pola powierzchni całkowitej ostrosłupa F1 jest równy ………. .

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 26"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 25

2023

Zadania będą dostępne po opublikowaniu przez CKE

A. a

B. b

C. c

D. d

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 24

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) dany jest równoległobok ABCD, w którym A=(−2, 6) oraz B= (10, 2). Przekątne AC oraz BD tego równoległoboku przecinają się w punkcie P=(6, 7).

Oblicz długość boku BC tego równoległoboku. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 24"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 23

2023

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) proste k oraz l są określone równaniami

k: y = (m + 1)x + 7

l: y = −2x + 7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Proste k oraz l są prostopadłe, gdy liczba m jest równa

A. (-rac{1}{2})

B. rac{1}{2}

C. (-3)

D. 1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 23"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 22

2023

W trójkącie ABC, wpisanym w okrąg o środku w punkcie S, kąt ACB ma miarę 42° (zobacz rysunek).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Miara kąta ostrego BAS jest równa

A. 42°

B. 45°

C. 48°

D. 69°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 22"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 21

2023

Dany jest równoległobok o bokach długości 3 i 4 oraz o kącie między nimi o mierze 120°.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole tego równoległoboku jest równe

A. 12

B. 12√3

C. 6

D. 6√3

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 20

2023

Dany jest trójkąt KLM, w którym |KM| = a, |LM| = b oraz a ≠ b. Dwusieczna kąta KML przecina bok KL w punkcie N takim, że |KN| = c, |NL| = d oraz |MN| = e (zobacz rysunek).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W trójkącie KLM prawdziwa jest równość

A. a·b=c·d

B. a·d=b·c

C. a·c=b·d

D. a·b=e·e

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 19

2023

Zadania będą dostępne po opublikowaniu przez CKE

A. a

B. b

C. c

D. d

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 18

2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba sin320°+cos220°⋅sin20° jest równa

A. cos20°

B. sin20°

C. tg20°

D. sin20°⋅cos20°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 18"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-2) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 17

2023

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla każdej liczby naturalnej n≥1. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy (−1), a suma piętnastu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa (−165).

Oblicz różnicę tego ciągu. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 17"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 16

2023

Zadania będą dostępne po opublikowaniu przez CKE

A. a

B. b

C. c

D. d

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 15

2023

Zadania będą dostępne po opublikowaniu przez CKE

A. a

B. b

C. c

D. d

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 14

2023

Zadania będą dostępne po opublikowaniu przez CKE

A. a

B. b

C. c

D. d

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 13

2023

Funkcje liniowe f oraz g, określone wzorami f(x)=3x+6 oraz g(x)=ax+7, mają to samo miejsce zerowe.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Współczynnik a we wzorze funkcji g jest równy

A. (-rac{7}{2})

B. (-rac{2}{7})

C. rac{2}{7}

D. rac{7}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1) - matura poziom podstawowy maj 2024, zadanie 12

2023

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=(−2k+3)x+k−1, gdzie k∈ℝ.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f jest malejąca dla każdej liczby k należącej do przedziału

A. (-infty, 1)

B. (-infty, -rac{3}{2})

C. (1, +infty)

D. (rac{3}{2}, +infty)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2023/2024 - Matura maj (08.05.2024) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura maj 2024 p. podstawowy matematyka - z. 12"