Arkusz egzaminacyjny - wykresy

Arkusz egzaminacyjny - wykresy

Zestaw zadań egzaminacyjnych posegregowanych tematycznie z lat ubiegłych. Temat przewodni zestawu - WYKRESY. Arkusz można wykorzystać w celu przećwiczenia tej tematyki pod kątem egzaminu gimnazjalnego (8. Wykres funkcji) bądź ósmoklasisty (XIII. ODCZYTYWANIE DANYCH I ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ w szczególności XIII.1. interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych;).


Zadania egzaminacyjne: wykresy funkcji

Zadanie 1 (0-1) - egzamin ósmoklasisty maj 2022, zadanie 1

Wśród uczniów klas ósmych przeprowadzono ankietę. Jedno z pytań tej ankiety zamieszczono poniżej.

Każdy z uczniów wypełniających ankietę zaznaczył tylko jedną odpowiedź. Czworo spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych. Procentowy rozkład udzielonych odpowiedzi uczniów przedstawiono na poniższym diagramie.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W ankiecie wzięło udział 80 uczniów. P F
Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. P F

Źródło CKE: egzamin ósmoklasisty maj 2022

Zadanie 2 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 1

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki.

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. P F
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody P F

Zadanie 3 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2019, zadanie 13

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A, B, C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2019

Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y=2x2-3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. A, B i C

B. Tylko A i C

C. Tylko B i C

D. Tylko A i B

Zadanie 4 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 14

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. P F
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. P F

Zadanie 5 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 13

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNPS, które nie należą do tego samego boku.

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNPS
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne

A.

B.

C.

D.

Zadanie 6 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2018, zadanie 1

W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała malała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył więcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie.

Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała
Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2018

A.

B.

C.

D.

Zadanie 7 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 11

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość największą dla argumentu 4. P F
Funkcja przyjmuje wartość 0 dla czterech argumentów. P F

Zadanie 8 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2017, zadanie 1

Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Obaj szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie.

Matematyka egzamin gimnazjalny 2017 - zadanie 1

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. P F
Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m. P F

Zadanie 9 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 1

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska a czasem wędrówki.

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska.
Źródło CKE

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.

B. W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.

C. Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.

D. O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.

Zadanie 10 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2016, zadanie 12

W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2 tak, że jednym z jego wierzchołków jest punkt (0, 0), a jeden z jego boków leży na osi x (rysunek).

Zadanie 12. (0–1) W układzie współrzędnych narysowano sześciokąt foremny o boku 2
źródło CKE, egzamin gimnazjalny 2016

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Współrzędne wierzchołka K tego sześciokąta są równe

A.

B.

C.

D.

Zadanie 11 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 8

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów
Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10 g

B. 20 g

C. 30 g

D. 40 g

Zadanie 12 (0-1) - egzamin gimnazjalny kwiecień 2015, zadanie 13

Wzór y=600–100x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody w zbiorniku od czasu x (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika.

Który wykres przedstawia tę zależność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wzór y=600–100x

A.

B.

C.

D.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 1 =