Kategoria: <span>Poziom Podstawowy</span>

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 35

Zadanie 35 (0-5)

Dany jest ciąg (an) określony wzorem a_n=\frac{5-3n}{7} dla każdej liczby naturalnej n≥1. Trójwyrazowy ciąg (a4 ,x2+2,a11), gdzie x jest liczbą rzeczywistą, jest geometryczny. Oblicz x oraz iloraz tego ciągu geometrycznego.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 35"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 34

Zadanie 34 (0-2)

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego do sześciu oczek. Niech A oznacza zdarzenie polegające na tym, że iloczyn liczb oczek wyrzuconych w dwóch rzutach jest równy 12. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 34"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 33

Zadanie 33 (0-2)

Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Przekątne AC i BD tego trapezu przecinają się w punkcie S (zobacz rysunek) tak, że |AS||SC|=32 . Pole trójkąta ABS jest równe 12. Oblicz pole trójkąta CDS.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 33"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-2)

W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku A jest prosty, a kąt przy wierzchołku B ma miarę 30°. Na boku AB tego trójkąta obrano punkt D tak, że miara kąta CDA jest równa 60° oraz |AD|=6 (zobacz rysunek). Oblicz |BD|.

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b spełniona jest nierówność

b(5b-4a)+a2≥0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 31"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Rozwiąż równanie:

\frac{x+8}{x-7}=2x

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 30"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29

Zadanie 29 (0-2)

Rozwiąż nierówność:

x^2-5\geq 4x

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 29"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-1)

Średnia arytmetyczna pięciu liczb: 5x+6, 6x+7, 7x+8, 8x+9, 9x+10, jest równa 8. Wtedy x jest równe

A. (-35)

B. 0

C. 0,35

D. 35

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 27

Zadanie 27 (0-1)

W pudełku znajdują się tylko kule białe i kule czerwone. Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy 3∶4. Wylosowanie każdej kuli z tego pudełka jest jednakowo prawdopodobne. Losujemy jedną kulę. Niech A oznacza zdarzenie polegające na tym, że wylosowana z pudełka kula będzie biała. Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. \frac{1}{4}

B. \frac{1}{3}

C. \frac{3}{7}

D. \frac{3}{4}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 27"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 26

Zadanie 26 (0-1)

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych parzystych jest

A. 9⋅2⋅103

B. 9⋅5⋅103

C. 5⋅104

D. 4⋅105

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 26"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

Przekątna sześcianu jest równa 6. Wynika stąd, że objętość tego sześcianu jest równa

A. 24\sqrt{3}

B. 72

C. 54\sqrt{2}

D. 648\sqrt{3}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 24

Zadanie 24 (0-1) - matura poziom podstawowy sierpień 2021

2015

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą 2 (zobacz rysunek).

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. 24+2sqrt{3}

B. 24+6sqrt{3}

C. 24+12sqrt{3}

D. 24+24sqrt{3}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 24"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 23

Zadanie 23 (0-1)

Punkty A=(3,7) i C=(−4,6) są końcami przekątnej kwadratu ABCD. Promień okręgu opisanego na tym kwadracie jest równy

A. \frac{\sqrt{2}}{2}

B. \frac{5}{2}

C. \frac{5\sqrt{2}}{2}

D. 5

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 23"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 22

Zadanie 22 (0-1)

Prosta k ma równanie y=-\frac{4}{7}x+24. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej k jest równy

A. \frac{7}{4}

B. (-\frac{7}{4})

C. (-\frac{4}{7})

D. \frac{4}{7}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 22"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty A=(1,−2) oraz B=(3,1). Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy

A. (-\frac{3}{2})

B. (-\frac{2}{3})

C. \frac{2}{3}

D. \frac{3}{2}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 70. Na boku AB obrano punkt E, na przekątnej AC obrano punkt F, a na boku AD obrano punkt G – tak, że czworokąt AEFG jest prostokątem (zobacz rysunek). Ponadto |EF|=30 i |GF|=40.

Obwód prostokąta ABCD jest równy

A. 158

B. 196

C. 336

D. 490

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 20"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Cięciwy DB i AC przecinają się w punkcie E, |∡ACB|=55° oraz |∡AEB|=140° (zobacz rysunek).

Wtedy miara kąta DAC jest równa

A. 45°

B. 55°

C. 70°

D. 85°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Okrąg o środku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC. Wiadomo, że |AB|=|AC| i |∡BOC|=100° (zobacz rysunek).

Wtedy miara kąta BAC jest równa

A. 20°

B. 30°

C. 40°

D. 50°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 18"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg o środku S. Bok AD jest średnicą tego okręgu, a miara kąta BDC jest równa 20° (zobacz rysunek).

Wtedy miara kąta BSC jest równa

A. 10°

B. 20°

C. 30°

D. 40°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 17"

Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Kąt α jest ostry i sin \alpha=\frac{7}{25}. Wynika stąd, że

A. cos \alpha=\frac{576}{625}

B. cos \alpha=\frac{24}{25}

C. cos \alpha=-\sqrt{\frac{24}{25}}

D. cos \alpha=\frac{18}{25}

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2020/2021 - Matura sierpień (24.08.2021) poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura sierpień 2021 p. podstawowy matematyka - z. 16"