Kalkulator na lekcjach matematyki dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Kalkulator na lekcjach matematyki dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jeśli zastanawiasz się, czy na lekcjach matematyki możesz wprowadzić jako pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kalkulator, a uczeń nie ma takiego zalecenia w orzeczeniu, sprawdź, jak możesz to zrobić.

Rozważenie zasadności wprowadzenia kalkulatora należy do kompetencji zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem i wymaga uwzględnienia takiego dostosowania w IPET. Nie ma konieczności dodatkowego badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby dostosować wymagania w trakcie bieżącej pracy z uczniem, ale taka decyzja może być podjęta we współpracy z poradnią.( §  6 ust. 1 pkt 1, ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych).

Uzasadnienie

Zgodnie z §  6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy określić między innymi zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.  Natomiast na podstawie §  6 ust. 9 przywołanego rozporządzenia, zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.

W związku z tym zespół, we współpracy z poradnią, może zdecydować o dostosowaniu wymagań wynikających z realizowanego programu matematyki poprzez wprowadzenie możliwości wykorzystania kalkulatora.

Zapamiętaj

Istotną kwestią poruszoną w pytaniu jest używanie kalkulatora podczas zajęć w kontekście braku możliwości takiego dostosowania podczas egzaminu ósmoklasisty. Warto rozważyć cel i zakres jego wprowadzenia tak, by uczeń przeprowadzał proces myślenia, dochodzenia do rozwiązania problemu matematycznego, a przy tym oszczędzał czas i poszukiwał nowych zastosowań i funkcji. Ważne jest również, aby uczeń kończący szkołę umiał wykorzystywać technologię w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Kalkulator może być narzędziem ułatwiającym przygotowanie w tym zakresie. Nie należy jednak pomijać stałego doskonalenia umiejętności liczenia, z uwagi na brak możliwości wykorzystania kalkulatora na egzaminie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) - §  6 ust. 1 pkt 1, ust.9

Marzenna Czarnocka
ekspert portalu ePedagogika.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

5 × = 25